Khái quát hệ thống chân giả

Đoạn chi là một thay đổi lớn cho bạn và gia đình bạn. Chúng tôi muốn là người bạn đồng hành tin cậy của bạn. Mục tiêu của chúng tôi là chứng tỏ cho bạn biết mất một bộ phận của cơ thể không phải là tất cả. Chân, tay giả hiện đại phục hồi tính cơ động và sự tự do vận động. Bạn có thể tiếp tục làm chủ cuộc sống của mình – hàng ngày, trong hoạt động giải trí và trong công việc – với một chi giả tốt.Liên hệ