Khái quát hệ thống tay giả

Đoạn chi là một thay đổi lớn đối với bạn và gia đình. Chúng tôi muốn là người bạn đồng hành tin cậy của bạn. Mục tiêu của chúng tôi là chứng tỏ cho bạn biết rằng mất đi một bộ phận trong cơ thể không phải là tất cả. Các hệ thống tay giả hiện đại của Ottobock sẽ phục hồi tính cơ động và sự tự do của bạn. Bạn có thể tiếp tục làm chủ cuộc sống của mình trong hoạt động đời sống và công việc – với một tay giả tốt.


Liên hệ