Chính sách vận chuyển/giao nhận/lắp đặt


  • Thời hạn giao hàng: Trong vòng 40 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được 100% số tiền thanh toán từ bên B. Ngày làm việc được tính từ thứ 2 đến thứ 6, không bao gồm thứ 7, chủ nhật và ngày lễ.
  • Địa điểm giao hàng: tại Công ty TNHH Otto Bock Việt Nam
  • Phương thức giao nhận: Hai Bên kiểm tra số lượng, chủng loại hàng hóa và lập Biên Bản giao nhận hàng.
  • Thông báo giao hàng: Bên A thông báo giao hàng cho Bên B trước ít nhất 1 ngày.
  • Rủi ro đối với hàng hóa được chuyển từ Bên A sang Bên B kể từ thời điểm hai Bên hoàn thành thủ tục giao nhận hàng.